Privacy verklaring

Vereniging van Rijscholen Kring 11

De privacyverklaring maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden.
Het gestelde in deze verklaring prevaleert daar waar relevant boven de Algemene Voorwaarden.

Definities: Als in artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Privacyverklaring en geheimhouding

1. Deze privacyverklaring kan zoals aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook worden gezien als een schriftelijke verwerkingovereenkomst.

2. Hierin staat beschreven welke gegevens we verwerken en waarom, en hoe wij hiermee omgaan.

3. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) de contactpersoon hiervoor is te bereiken via wim.nieuwenhuis@kring11.nl of 06-12713015

4. De vereniging van rijscholen Kring 11, Ockeweer 1, 9679 LA te Scheemda is een vereniging dat zich bezighoudt met: Belangen behartigen van rijscholen en instructeurs.

5. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geslacht, IBKI pas nummer, instructie bevoegdheden en het Burger Service Nummer (BSN)

6. We verwerken de gegevens voor de volgende doelen: Deels omdat die wettelijk verplicht zijn en deels om onze bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

7. Bijzondere persoonsgegevens:
geslacht: om te kunnen aanschrijven met of heer of mevrouw
IBKI pas nummer, instructie bevoegdheden en het Burger Service Nummer (BSN): voor het inschrijven bij een eventuele nascholingscursus

8. Rechten. Om van uw rechten gebruik te kunnen maken neemt u contact op met wim.nieuwenhuis@kring11.nl of 06-12713015 U heeft het recht om inzicht te krijgen welke gegevens wij van u verwerken.

9. U heeft het recht om uw gegevens of een deel daarvan te laten wijzigen of verwijderen voor zover ze niet wettelijk verplicht zijn.

10. Om uw rechten uit 8 en 9 te kunnen uitvoeren zijn wij genoodzaakt uw identiteit vast te stellen.

11. Als u oordeelt dat wij inzake uw gegevens onterecht handelen kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

12. Gegevens worden door ons vernietigd zodra er geen noodzakelijkheid tot bewaring meer is.

13. Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te
beveiligen tegen verlies en diefstal en ongeoorloofd verwerken.

14. Geheimhouding, gebruik en beveiliging.
We betrachten geheimhouding van alle als zodanig aan ons toevertrouwde gegevens.

15. De gegevens zullen niet worden versterkt aan derden tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de
opdracht of na schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever of door de wet verplicht.

16. Gegevens worden door de Vereniging van Rijscholen Kring 11 niet gebruikt voor andere doeleinden.

17. Binnen de Vereniging van Rijscholen Kring 11 maken wij gebruik van een verwerkingsregister waarin
we bijhouden, wie welke gegevens verwerkt.

18. Alle bestuursleden binnen de Vereniging van Rijscholen Kring 11 hebben actuele kennis van veilig
omgaan met gegevens.

19. Subverwerkers.
Voor opslag van de gegevens en online programmatuur, kan de Vereniging van Rijscholen Kring 11
gebruikmaken van externe binnen de EU gesitueerde servers, of van servers in landen met minstens
dezelfde beschermingswetten. Met deze partijen hebben we een verwerkingsovereenkomst volgens de
AVG richtlijnen.

20. Datalekken.
In geval van datalekken en of kwijtraken van gegeven zullen wij direct maar in ieder geval binnen 72
uur bericht geven aan de Betrokkene en of Verwerkingsverantwoordelijke en indien daartoe verplicht
aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

21. Deze gegevens zullen behoudens punt 19, niet aan derden worden verstrekt.